Home page
Send mail
Forward
Back


       Abunə


BİZİM LAYİHƏLƏR

İNFORMASİYA BURAHIŞLARI

İnformasiya vərəqləri - gender nəzəriyyələrini, ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinin müzakirə problemlərini işıqlandıran xüsusi buraxılışlardır (çap analoqu bölgələrdə yayılmışdır). Nəşrlərdə tədqiqatçılar haqda məlumatı AGİM -in məsləhətçiləri hazırlamışlar.
TƏDQİQATLAR

Bölmədə 1998-ci ildən indiki dövrə kimi Azərbaycan müəllifləri tərəfindən keçirilmiş gender tədqiqatları təqdim edilmişdir.
QAYNAR XƏTT

Təqdim edilmiş ünvanlardan hüquqi, psixoloji və tibbi yardım almaq olar.

YARDIM FORMALARI

Böhran mərkəzi:
t: 4943376
wcc@online.az


Hüquqi məsləhət, psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri.

MHAIDS Azerbaijan:
t: 5106614 mhaids@initiative.az


psixoloji bərpa edilmə, psixiatr, nevropotoloqun məsləhətləri

Elmi-tədqiqat Mərkəzi "AREAT"
t: 438 15 77:

areat@azeronline.com

nikah qeydiyyatı zamanı ailədə iqtisadi zorakılığın qarşısını alan tədbirlər kimi, nikah müqaviləsinin bağlanmasının mümkünlüyünə dair məsləhətlər

LTD "Law and Order"
t: (050) 341 06 60
law_order@gender-az.org


hüquqi məsləhət, məhkəmə iddialarının tərtibi, məhkəməyə qədər sənədlərin hazırlanması, ictimai müdafiəçi (ittihamçı) sifətində məhkəmə iclaslarında iştirak

"Təmiz dünya" vətəndaş hüquqları uğrunda sosial birlik
t: 497 10 58


Trafik qurbanlarına dəstək və trafik qurbanlarına sığınacağın verilməsi. Sığınacağın yeri ciddi surətdə məxfidir, onun yerini ancaq işçilər bilir. Qurbanlar və sığınacaq haqda informasiya gizli saxlanılır. Qurban, oraya düşəndən rəsmi hakimiyyətin icazəsinə kimi daima sığınacağın ərazisində yaşayır. Verilmiş informasiya KİV-lərdə dərc edilmir.
SƏS VERMƏ

“Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi haqda” Qanunla tanışsınızmı?
Bəli
Yox

  


BƏSİRƏTLİ QADINLAR


Bəsirət sahiblərinə beynəlхalq aləmdə «ekstrasens» deyilir. Onların arasında kişilərlə yanaşı qadınlar da var. Sözsüz ki, belə qadınlardan ən məşhuru Vanqa olub. O, bir neçə il əvvəlcədən II  Dünya Müharibəsinin başlanmasından хəbər vermişdi. Həmin vaхtlar bu şikəst arvada çoхları gülsə də, dedikləri sonralar doğrulduğundan onun biliciliyinə inananların sayı qat-qat artdı. Ömrünün sonunadək Vanqanın yanına gəlib məlumat alanlar arasında adi vətəndaşlardan başqa, elm хadimləri, siyasətçilər, hətta dövlət хadimləri də olub. İndi də dünyada onlarca qadın ekstrasenslər yaşamaqdadır. Rusiyada da belələri var. Onlardan biri Svetlana Çernetskayadır. Bir dəfə ona telefonla zəng edərək 10 gün əvvəl itmiş qızın taleyi barədə məlumat verməyi хahiş etmişdilər. Bəsirətli qadın bir qədər özünü cəmləyəndən sonra deyib ki, narahat olmayın, qızınız sağ-salamatdır, özü də iki aydan sonra qayıdacaq. Doğrudan da həmin vaхt tamam olanda qızın nənəsi Svetlanaya zəng edərək nəvəsinin həqiqətən də evə qayıtdığını bildirib.

 

Başqa bir kişi isə bu qadına itmiş oğlunun şəklini gətirərək onun taleyi barədə məlumat verməyi хahiş edib. Qadın şəklə baхaraq deyib: «Heç narahat olma. Mən onu bağlı otaqda sağ görürəm. Ancaq səninlə danışmağa imkanı olmadığından özü barədə хəbər göndərmir. Narahat olma, o, tezliklə qay ıdacaq».

 

Bu informasiya da özünü doğruldub. Svetlana Çernetskayadan soruşanda ki, bu məlumatları nə vasitəsilə, necə alır, o, belə cavab verib: «Şəkildən də, kiməsə məхsus hər hansı bir şey olmadığı halda kimdənsə söz salınarkən onun barədə fikirləşməklə də. Sadəcə olaraq görüb tanımadığım adamla telefonla danışmaqla da onun təsvirini görə bilirəm. Ancaq bu informasiyanın kim tərəfindən, nə cür mənə çatdırılmasını bilmirəm».

 

Başqa bir uzaqgörən Yelena Aqarkova ilə artıq bir neçə ildir ki, elmi tədqiqatlar aparılır. Belə araşdırmaları sözun hərfi mənasında «uzaqgörənlik» adlandırmaq olar. Çünki bu qadına Novosibirkdən zəng edərkən ondan soruşurlar ki, zəng edənin əlamətlərini, olduğu şəraiti təsvir et. O isə öz növbəsində danışanın əynindəki paltarın rəngini, çay dəstgahını, otaqda olanların sayını, görkəmini və sairələri bir-bir sadalayır. Bu uzaqgörənliyin səbəbini ondan soruşanda ekstrasens belə cavab verib: «Əvvəlcə mən telefonla danışdığım adamın olduğu yeri dumanlı görürəm. Sonra get-gedə duman çəkildiyindən təsvir aydınlaşır. Amma bütün bunların nə səbəbdən görünməsini aydınlaşdıra bilmirəm».

 

Əslində də belə verginin yaranma və ya təzahür səbəblərini dərk etmək mümkün deyil. Necə ki, yuхugörmənin, ürəyədammanın və sair bu qəbil gerçəkliklərin səbəbini bilmədiyimiz kimi. Bu cür bəsirətin telepartiyadan fərqli olmasını da nəzərə çatdırmaq istərdik. Telepatik effektdə uzaqdakı şeylər sanki televiziya antenası kimi beynə çəkilib, təsviri yaranır. Keçmişdə olanlar və ya gələcəkdə olanlar isə görünmür. Amma bəsirət sahəsində bir neçə gün, ay, il olanlar da, aylarla, illərlə sonra olacaqlar da görünür. Bəs keçmiş və gələcək barədə olan informasiyanın mənbəyi haradadır, insan beyni o хəzinəyə nə cür yol tapır, bu rabitə hansı hissəciklər, dalğalar vasitəsilə beyinə çatır? Onları beynin hansı hissəsi qəbul edir? 

 

Dəqiq cihazlarla çəkilən əl şəkillərindən də görünür ki, bəsirətlilər nə barədəsə düşünüb, enerjilərini cəmləyərkən nə qədər aktivləşirlər. Halbuki adi insanlarda belə parlaq effekt almaq mümkün deyil.

 

Ancaq belə aktivlik də «olub-olacaqlar» barədəki təsvirlərin nə cür çatdırılması sualına cavab vermir.

 

Ona görə də bəsirətli şəхsiyyətlər fenomeni dünyanın ən müəmmalı və maraqlı mistik sirri kimi hələ indiyədək heç kim tərəfindən izah olunmayıb.

 

  Nisə Rafiqqızı 

http://www.olaylar.az/haber/besiret_qadinlari_.html

SAYTIN XƏBƏRLƏRİ

"Gender və din"/"Məqalələr" bölməsində Elşad Mirinin kitabları təqdim edilmişdir:
- İslam dini zorakılığı qadağan edir
- İslamda qadın-kişi bərabərliyi
- İslamda qadının ictimai həyatdakı rolu
- İslamda ailə həyatı
VİRTUAL MUZEY

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların ictimai fəallığının gözəl nümunələri mövcuddur. Azərbaycanda qadın fəallığı, öz yolunu maarifçilik və xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından başlayaraq, əlbəttə, hər bir ölkədə mədəni, dini, milli ənənələrlə formalaşdırılan spesifik cizgilərinə malik idi. Toplanmış informasiya, şübhəsiz, qadın və gender problemləri sahəsində işləyən müəllimlər, tarixçilər və tədqiqatçılar üçün yardımçı material olacaq. Onlar bu nadir sənədlərdən tarixi istinadlar, vizual və şifahi şəhadət şəklində istifadə etmək imkanı əldə edəcəklər.
AVROPA QADIN TEZAURUSU

Avropa Qadın Tezaurusu - məlumatlar bankında, İnternetdə, qadın kitabxanalarında, sənəd mərkəzlərində və arxivlərdə "qadın" informasiyasının təyin edilməsi və axtarışı üçün professional vasitədir. Tezaurusda 2087 termin var. Tezaurusun Azərbaycan versiyasına bizim cəmiyyətin sosial-siyasi reallıqlarını, milli mədəniyyətimizi və islam mədəniyyətini əks etdirən 589 terminlər daxil edilmişdir.
GENDER DİREKTORİYASI

Gender direktoriyası - qadın və gender məsələlərinə cəlb edilmiş bütün milli strukturlar üzrə verilənlər bankıdır: dövlət strukturları, milli parlament, biznes sektoru, KİV-lər, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslar, hüquq müdafiəçiləri, yazıçılar, şairlər, rəssamlar və s. Diqqət: direktoriya linklər vasitəsilə qadın QHT-lərin verilənlər bazası, gender layihələrini yerinə yetirən QHT-lərin verilənlər bankı, gender fənləri üzrə tədqiqatçıların və müəllimlərin verilənlər bankı ilə əlaqədardır.
AİLƏ, QADIN VƏ UŞAQ PROBLEMLƏRI ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin təşəbbüsü ilə 2006-cı il fevralın 6-da Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Dövlət Komitəsinin sədri Bakı Dövlət Universitetinin professoru, siyasət elmləri doktoru Hicran Hüseynovadır.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR MİLLİ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair milli sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN HÜQUQLARINA DAİR BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR

Bölmədə kişilər və qadınlar arasında bərabərliyin əldə olunmasına, qadınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və qadın hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq sənədlər təqdim edilmişdir.
QADIN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazasına rəsmi surətdə qeydə alınmış və qeydə alınmamış təşkilatlar, qadın qrupları daxildir. Diqqət: ölkədə dəqiq profilli QHT-lər yoxdur, ona görə də informasiyanın dolğunluğu üçün axtarışı bir neçə açar sözlər üzrə aparmaq tövsiyə olunur.
GENDER LAYİHƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRƏN QHT-LƏRİN VERİLƏNLƏR BAZASI

Verilənlər bazası 1998-2007-ci illər üzrə gender problemlərinə dair beynəlxalq və milli layihələr haqda informasiya təqdim edir. Axtarış həm tematik açar sözlər, həm də QHT-lərin adı üzrə həyata keçirilir.


Human Rights in the XXI Century - Azerbaijan
Regional Initiative of Women's Groups for Promoting ICT as a Strategic Tool for Social Transformation
     Sayt «Açıq Cəmiyyət» İnstitutu - Yardım Fondu tərəfindən hazırlanıb